IV. A

Opakovat a procvičovat probrané učivo od začátku roku ve všech předmětech.

 

Matematika

Procvičovat a opakovat:

 • písemné sčítání a odčítání do milionu
 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • jednotky délky, objemu, hmotnosti, převody jednotek času
 • obdélník, čtverec, trojúhelník, kružnice, osa úsečky – konstrukce

 

K opakování je možné využít učebnice matematiky a zejména pracovní sešity k učebnici:

 1. díl – dokončit všechna nedoplněná cvičení
 2. díl – dokončit všechna cvičení do strany 4

 

Český jazyk

Procvičovat a opakovat:

 • slovní druhy
 • mluvnické kategorie u sloves (osoba, číslo, čas)
 • mluvnické kategorie u podstatných jmen (rod, číslo pád a vzor)
 • upevňovat určování vzorů podstatných jmen – rod střední, ženský
 • pravopis koncovek podstatných jmen

 

K opakování je možné využít učebnici českého jazyka a zejména pracovní sešity k učebnici:

 1. díl – dokončit všechna nedoplněná cvičení
 2. díl – dokončit všechna cvičení do strany 9

 

Čtení a psaní

 • každý den výrazné hlasité čtení s porozuměním textu
 • každý den tiché čtení s porozuměním
 • nejlépe každý den zařadit krátký diktát na probrané pravopisné jevy

 

Přírodověda

Procvičovat a opakovat:

 • příroda živá a neživá
 • třídění živých organizmů (rostliny, živočichové, houby)
 • ekosystém les, pole, louka, park, okolí lidských obydlí

 

K opakování je možné využít učebnici přírodovědy a zejména pracovní sešit k učebnici:

- dokončit všechna nedoplněná cvičení do str. 27

 

Vlastivěda

Procvičovat a opakovat:

 • poloha ČR
 • kraje a krajská města
 • mapy a plány
 • povrch, vodstvo, nerostné suroviny, průmysl ČR
 • doprava, služby ČR
 • české země v pravěku
 • Keltové na našem území

 

K opakování je možné využít učebnici vlastivědy a zejména pracovní sešity k učebnici:

 1. díl – dokončit všechna nedoplněná cvičení
 2. díl – dokončit všechna cvičení do strany 5

 

Anglický jazyk

Opakování 1.-19. lekce

a)  slovíčka

b)  v každé lekci přečíst text nahlas

c)  část textu převyprávět svými slovy

d)  www.agendaweb.org

Go to Top