IV. B

Opakovat a procvičovat probrané učivo od začátku roku ve všech předmětech.

 

Matematika

Procvičovat a opakovat:

 • písemné sčítání a odčítání do milionu
 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • písemné dělení jednociferným dělitelem
 • jednotky délky, objemu, hmotnosti, převody jednotek času
 • obdélník, čtverec, trojúhelník, kružnice, osa úsečky – konstrukce
 • obdélník, čtverec, trojúhelník – výpočet obvodu

 

K opakování je možné využít učebnice matematiky a zejména pracovní sešity k učebnici.

 

Český jazyk

Procvičovat a opakovat:

 • slovní druhy
 • mluvnické kategorie u sloves (osoba, číslo, čas)
 • mluvnické kategorie u podstatných jmen (rod, číslo pád a vzor)
 • upevňovat určování vzorů podstatných jmen – rod střední, ženský, mužský
 • pravopis koncovek podstatných jmen

 

K opakování je možné využít učebnici českého jazyka a zejména pracovní sešity k učebnici.

 

Čtení a psaní

 • každý den výrazné hlasité čtení s porozuměním textu
 • každý den tiché čtení s porozuměním
 • nejlépe každý den zařadit krátký diktát na probrané pravopisné jevy

 

Přírodověda

Procvičovat a opakovat:

 • příroda živá a neživá
 • třídění živých organizmů (rostliny, živočichové, houby)
 • ekosystém les, pole, louka

 

K opakování je možné využít učebnici přírodovědy a zejména pracovní sešit k učebnici:

 

Vlastivěda

Procvičovat a opakovat:

 • české země v pravěku
 • Keltové na našem území

 

K opakování je možné využít učebnici vlastivědy a zejména pracovní sešity k učebnici.

 

Anglický jazyk

 • doučit se a důkladně procvičit slovní zásobu (ústně i písemně) až do lekce 19
 • hlasitě číst anglické články v učebnici a zkusit anglicky vyprávět jejich obsah (do lekce 19)

www.agendaweb.org

 

Go to Top