VIII. A

Český jazyk

 

Četba (povinná četba, popřípadě četba knih  dle zájmu žáka)

Základní větné členy (str. 72 – 74)

Rozvíjející větné členy (str. 75 – 85)

Stavba věty jednoduché (str. 94 – 97)

Souvětí podřadné (str. 97 – 116)

Souvětí souřadné (str. 117 – 134)

 

Anglický jazyk

Opakování  1.-20. lekce

a)  slovíčka  (prac. sešit str. 72-75)

b)  v každé lekci přečíst text nahlas

c)  část textu převyprávět svými slovy

d)  www.agendaweb.org

 

Německý jazyk

Opakování a slovní zásoba :     – „Kannst du inlineskate?“ – uč. od strany 6

                                                -  „Wohnung“, slovíčka v sešitě

                                                - “ Lidské tělo “ – uč. od strany 58

                                                – předložky se 3. a 4. pádem (auf, an, in, unter, vor  apod )

                                                – procvičování online na stránkách, které žáci znají

 

Matematika

Mocniny a odmocniny – učebnice M 8 [1]

Pythagorova věta – učebnice M 8 [1]

Výrazy a mnohočleny – učebnice M 8 [1]

Druhá mocnina součtu a rozdílu, rozdíl druhých mocnin („vzorce“) – učebnice M 8 [1]

Lineární rovnice – učebnice M 8 [2]

 

Dějepis

     - Opakování „Národní obrození v Čechách a na Slovensku“ – uč. od strany 38

                        – odpovědět na otázky pod jednotlivými kapitolami

                        – dopsat chybějící poznámky do sešitu

Občanská výchova

- opakování probrané látky

- dokončit referáty na téma významná osobnost ČR (spisovatel, vědec, sportovec, politik,   

  umělec)

- doporučená videaYouTube – Byla jednou jedna planeta

                                                   – Byl jeden vynálezce

- téma v učebnici str. 56 – 61 (přečíst a vypsat)

 

- materiály k procvičování (pracovní listy):

  -  https://issmb.cz/DUM/III.2%206/III.2%206.2.pdf

  -  https://www.zsakucery.cz/wp-content/uploads/8.-ro%C4%8Dn%C3%ADk-Ob%C4%8Dansk%C3%A1-v%C3%BDchova-13.pdf  (s.23)

 

Fyzika

Práce a energie – učebnice F 8 str. 10 až 21

Polohová a pohybová energie – učebnice F 8 str. 29 až 42

Výkon a příkon – učebnice F 8 str. 22 až 28

Vnitřní energie a teplo – učebnice F 8 str. 43 až 73

 

Chemie

Učebnice, kapitola Chemická vazba (str. 25 – 27), opakuj téma + zezadu do sešitu vypracuj úkol 1/str. 26, úkol 1/str. 27

 

Přírodopis

Učebnice, kapitola Šelmy (str. 18 – 21), opakuj téma včetně poznávačky podle všech obrázků šelem v učebnici

 

Zeměpis

Učebnice, kapitola Podnebí (str. 9 – 10), opakuj téma + zezadu do sešitu vypracuj úkol 3/str. 10

Učebnice, kapitola Přírodní krajiny (str. 11 – 12), opakuj téma + zezadu do sešitu vypracuj úkoly 1, 2/str. 12.

Opakuj hlavní města evropských států!!

 

Hudební výchova

Opakování učiva (učebnice, sešit):

Klasicismus (uč. str. 101 – 105)

Romantismus (uč. str. 110 – 113)

Vážná artificiální hudba 20. století (uč. str. 113 – 123)

- možnost připravit referáty

- poslech ukázek z artificiální hudby uvedených slohů

 

Výtvarná výchova

- soutěž Novohradský zvonek – nejméně jedno dílo na téma „pod vodou“

(libovolná technika, maximální formát A2)

 

 

 

 

 

Go to Top