IX. A

Český jazyk

 

Četba (povinná četba, popřípadě četba knih  dle zájmu žáka)

Slovní druhy (str. 38 – 66)

Pravopis (str. 67 – 71)

Základní větné členy (str. 76 – 78)

Rozvíjející větné členy (str. 78 – 85)

Souvětí (str. 101 – 114)

Testy k přijímacím zkouškám

 

Anglický jazyk

 Opakování  1.-20. lekce

 a)  slovíčka  (prac.sešit str. 72-75)

              b)  v každé lekci přečíst text nahlas

              c)  část textu převyprávět svými slovy

d)  www.agendaweb.org

 

Německý jazyk

                          - Opakování slovní zásoby „Lidské tělo, nemoci, léky“ – uč. od strany 58

                          – perfektum ( minulý čas ) – uč. od strany 82

                          – procvičování online na stránkách, které žáci znají

 

Matematika

Pythagorova věta – učivo 8. roč. opakované v 9. roč.

Výrazy a mnohočleny – učivo 8. roč. opakované v 9. roč.

Druhá mocnina součtu a rozdílu, rozdíl druhých mocnin („vzorce“) – učivo 8. roč. opakované v 9. roč.

Lomené výrazy – učebnice M 9 [1]

Rovnice – učivo 8. roč. opakované v 9. roč.

Rovnice s neznámou ve jmenovateli – učebnice M 9 [1]

Soustavy rovnic – učebnice M 9 [1]

Funkce – učebnice M 9 [1]

 

Dějepis

- opakování probrané látky  (uč. 3. díl do str. 65 – nová verze = kapitola Druhá fronta a válečné 

   úsilí spojenců)

- referát na téma významná osobnost druhé světové války

 

- materiály k procvičování (prezentace, pracovní listy):

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/53020

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/70859

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/105030

 

- doporučená literatura:

- Petr a Lucie (Romain Rolland)

-  Deník Anny Frankové

- Romeo, Julie a tma (Jan Otčenášek)

 

- doporučená videaYouTube – Byla jednou jedna planeta

                                                    - Byl jednou jeden vynálezce

                                                    – Byl jednou jeden člověk

                                                    – Byl jednou jeden objevitel

 

 

Občanská výchova

- opakování probrané látky

- dopsat chybějící témata ze str. 39 – 44

- opakování str. 45

- referát – 1 téma (penzijní připojištění, stavební spoření, hypotéka, leasing či pojištění)

- doporučená videaYouTube – Byla jednou jedna planeta

- materiály k procvičování (pracovní listy):

https://issmb.cz/DUM/III.2%201/III.2%201.17.pdf

https://docplayer.cz/28794298-Financni-produkty-pracovni-list-k-tematu-individualni-prace-a-prace-v-hodine.html

 

Fyzika

Vedení el. proudu v kovech, kapalinách a plynech – učebnice F 9 str. 50 až 59

Bezpečné zacházení s el. zařízeními – učebnice F 9 str. 78 až 84

Střídavý el. proud – učebnice F 9 str. 34 až 49

 

Chemie

Učebnice, kapitola Halogenidy (str. 77 – 81), zezadu do sešitu vypracuj úkol 1/str. 78, úkol 1/str. 79, úkol 1/str. 81 – fluorescence

Učebnice, kapitola Oxidy (str. 82 – 84), zezadu do sešitu vypracuj úkol 1/str. 83, úkol 1/str. 84

 

Přírodopis

Učebnice, kapitola 7 Magma a vyvřelé horniny (str. 26 – 27), opakuj téma včetně poznávačky vyvřelých hornin podle obrázků v učebnici (poznávačka str. 38 – 40)

 

Zeměpis

Učebnice, kapitola Obyvatelstvo (str. 15 – 16), opakuj téma + zezadu do sešitu vypracuj Otázky a úkoly 1 – 6/str. 16

Hudební výchova

Opakování učiva (učebnice, sešit):

Český hudební romantismus (uč. str. 69 – 73)

20. století v české artificiální hudbě (uč. str. 91 – 101)

Jazz a swing v české hudbě (uč. str. 35 – 43)

- možnost připravit referáty 

- poslech ukázek z artificiální a nonarticiální hudby výše uvedených období

 

Výtvarná výchova

- soutěž Novohradský zvonek – nejméně jedno dílo na téma „pod vodou“

(libovolná technika, maximální formát A2)

 

 

Go to Top