Školy pro region

21. 10. 2013       

Projektový den „Ve stínu středověkých hradeb“

Z důvodu montáže plošiny pro bezbariérový přístup byla budova II. stupně 21. října uzavřená. Výuka žáků šestých až devátých tříd se tak přesunula ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Nové Hrady do kulturně – spolkového domu.

Při plánování náhradního programu pro naše žáky jsme využili materiál, který vznikl v průběhu uplynulých tří let při práci na projektu „Školy pro region“. Bývalí žáci novohradské základní školy vytvořili školní virtuální naučnou stezku s příznačným názvem „Ve stínu středověkých hradeb“. Tato stezka má sedm zastavení po zaniklých i do dnešní doby dochovaných hradbách města Nových Hradů. K těmto jednotlivým zastávkám je vytvořen projektový průvodce a několik pracovních listů k ověření znalostí. Více informací o projektu je možné nalézt na našich webových stránkách v záložce „Projekty 2011/2012“.

V tento den se naskytla příležitost na uvedený projekt navázat a seznámit žáky s novohradskou historií, tradicemi, významnými osobnostmi, architekturou či dalšími druhy umění prostřednictvím projektového dne nazvaného rovněž „Ve stínu středověkých hradeb“.

S realizací tohoto dne nám vypomohlo i novohradské muzeum, které připravilo pro žáky výklad s poznáváním celé oblasti Novohradských hor. Pracovníkům muzea náleží naše velké poděkování. Pan Milan Koželuh byl velmi ochoten přiblížit geografii Novohradských hor všem zúčastněným skupinám několikrát za sebou.

Velkou měrou přispěla k průběhu projektového dne i Mgr. K. Vítovcová, která se svými svěřenci ze zdravotnického kroužku připravila další program, kde si žáci sami na vlastní kůži mohli pod vedením svých zkušenějších spolužáků vyzkoušet první pomoc a její hlavní zásady.

Po zahájení projektového dne ředitelem ZŠ Mgr. Karlem Kříhou žáci zhlédli dvě prezentace. Ta první byla věnována výběru fotografií z akcí uplynulého školního roku. Jednalo se o akce, které zahrnovaly školní kulturní představení, různé exkurze, soutěže, práce z výtvarných hodin, besedy, přednášky atd.

Druhá prezentace již měla přímou vazbu na samotný projekt. Znovu jsme využili připravenou prezentaci ze Závěrečné konference z 27. června 2012. Z této konference je zachován i video výstup žáků tehdejší osmé třídy, kteří tehdy představili ostatním zúčastněným partnerských školám svou naučnou stezku. Proto měli naši žáci možnost znovu zhlédnout, zopakovat si či oživit poznatky o našem městě. Takto informováni se mohli vydat ve tříčlenných až čtyřčlenných skupinách pod dohledem pedagogů do terénu k jednotlivým zastavením a porovnat své znalosti s ostatními soutěžícími skupinami prostřednictvím pracovních listů. Nejlepšího výsledku dosáhla skupina žáků z 9.A Eva Hájková, Kateřina Matějková, Barbora Kučerová a Filip Liška. 2. místo obsadily dívky z 8.A  Sára Deberová, Anna Růžičková, Kateřina Pávková, Kristýna Nguyenová.

Závěrem lze konstatovat, že projektový den se vydařil a splnil předem stanovené cíle. Přispělo k tomu rovněž i nadmíru příjemné říjnové počasí.

Mgr. Jana Štorová

 

 

Výsledky soutěžní části:

Umístění v povinné části:

1. místo:       Hájková E., Matějková K., Kučerová B., Liška F.                     144 bodů

2. místo:       Deberová S., Růžičková A., Pávková K., Nguyenová K.          134 bodů

3. místo:       Hynková A., Hladká M., Konárková  K.                                    126 bodů

 

Celkové umístění v povinné i nepovinné části:

1. místo:        Hájková E., Matějková K., Kučerová B., Liška F.                    159 bodů

2. místo:        Deberová S., Růžičková A., Pávková K., Nguyenová K.          157 bodů

3. místo:        Škornička M., Šedivá S., Kysela D.                                           132 bodů

Go to Top