Školská rada

Citace  ze Školského zákona č.561/2004 Sb …

 

Školská rada

 

§ 167

 

(1)  Při  základních,  středních a vyšších odborných školách se zřizuje

školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům

nezletilých  žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům

školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je

součástí  právnické  osoby  více  těchto  škol,  je  možné zřídit jednu

školskou radu.

 

(2)  Školskou  radu  zřizuje  zřizovatel,  který  zároveň stanoví počet

jejích  členů  a  vydá  její  volební  řád.  Třetinu členů školské rady

jmenuje  zřizovatel,  třetinu  volí zákonní zástupci nezletilých žáků a

zletilí  žáci  a  studenti  a  třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané

školy.  Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které

nejsou  zřízeny  státem,  krajem,  obcí  nebo  svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly  zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

 

(3)  Týž  člen  školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem,

zvolen  zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty

nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy

nemůže  být  zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci

nezletilých  žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem

nebo ředitelem školy.

 

(4)  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění

voleb do školské rady.

 

(5)  Nezvolí-li  zákonní  zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a

studenti  stanovený  počet  členů školské rady ani na základě opakované

výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

(7)  Školská  rada  zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady

svolává  její  předseda,  první  zasedání  školské rady svolává ředitel

školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se

zasedání  školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém

prvním  zasedání  stanoví  svůj  jednací  řád a zvolí svého předsedu. K

přijetí  jednacího  řádu  se  vyžaduje  schválení nadpoloviční většinou

všech členů školské rady.

 

(8)  Předčasné  volby  do funkce voleného člena školské rady lze konat,

požádá-li  o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle

odstavce  2  volit  tohoto člena školské rady, která je podle volebního

řádu  nezbytná  ke  zvolení  člena  školské  rady.  Doplňovací volby do

školské  rady  se  v  souladu  s volebním řádem konají, přestane-li být

volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z

důvodů  stanovených  v  odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena

školské  rady  zvoleného  v předčasných nebo doplňovacích volbách končí

shodně  s  funkčním  obdobím  členů  školské  rady  zvolených v řádných

volbách.

 

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

 

a)  vzdáním  se  funkce  písemným prohlášením do rukou předsedy školské

rady,

 

b)  dnem  doručení  písemného  odvolání  jmenovaného člena školské rady

zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

 

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

 

d)  v  případě  opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,

pokud tak stanoví volební řád, nebo

 

e)  dnem,  kdy  byl  do  funkce  člena  školské rady zvolen nový člen v

předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

 

f)   dnem,   kdy  zástupce  pedagogických  pracovníků  přestane  být  v

základním pracovněprávním  vztahu  ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých

žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či

studentem školy.

 

§ 168

 

(1) Školská rada

 

a)  vyjadřuje  se  k  návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich

následnému uskutečňování,

 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 

c)  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách

stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

 

d)   schvaluje  pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků  v

základních a středních školách,

 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

 

f)  projednává  návrh  rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje

opatření ke zlepšení hospodaření,

 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 

h)  podává  podněty  a  oznámení  řediteli  školy, zřizovateli, orgánům

vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

 

i) podává návrh na odvolání ředitele, (může podat návrh podle § 166 odst.3  jen v době  6-3měsíce před skončením 6-ti letého funkčního období)

 

i  j ) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

(2)  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím

o   škole,  zejména  k  dokumentaci  školy.  Informace  chráněné  podle

zvláštních  právních  předpisů^17)  poskytne ředitel školy školské radě

pouze  za  podmínek  stanovených  těmito  zvláštními právními předpisy.

Poskytování  informací  podle  zákona o svobodném přístupu k informacím

tím není dotčeno.

 

(3)  O  schválení  dokumentů  uvedených  v  odstavci  1  písm. b) až d)

rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy.

Pokud  školská  rada  tento  dokument neschválí, ředitel školy předloží

dokument  k  novému  projednání  do 1 měsíce. Opakovaného projednání se

účastní  zřizovatel.  Není-li  dokument  schválen  ani  při  opakovaném

projednání  nebo  pokud  školská  rada  neprojedná  dokumenty uvedené v

odstavci  1  písm.  b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem

školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem

obcí,  plní  úkoly  zřizovatele  podle  odstavce  3  ten, kdo ustanovil

ředitele školy do funkce.

Go to Top