Informace o škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy Nové Hrady, okres České Budějovice.

Motto

 V záložkách po levé straně naleznete obecné informace o škole, kontakty do budov II. a I. stupně, školní jídelny a školní družiny, dokumenty školy, údaje k organizaci školního roku, k poskytování konzultací, záznamy o aktivitách školní družiny, poznatky k chodu školní jídelny a v neposlední řadě odkazy k přijímacímu řízení, pomoci v poradenské oblasti či k prezentaci školy v médiích.
Záložky po pravé straně poskytují přehled o aktivitách žáků v jednotlivých školních letech. Každé články jsou doplněny ilustračními fotografiemi. Odkazy níže jsou věnovány údajům o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, projektových dnech a dílčích projektech.
Záložky v šedé horní liště nabízí aktuální informace vedení ZŠ, také se zaměřují na činnost v zájmových útvarech a nepovinných předmětech.
V černém horním panelu jsou umístěny odkazy na webové stránky zřizovatele školy, Kulturní a informační centrum Nové Hrady, Městskou knihovnu Nové Hrady a Novohradský zpravodaj, ve kterém pravidelně informujeme veřejnost o aktivitách školy.
Doufáme, že naše webové stránky naskytnou všem návštěvníkům patřičný vhled do podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou.

 

 

Historie školy

Základní škola Nové Hrady využívá čtyři budovy, které jsou ve vlastnictví Města Nové Hrady. Nejstarší budovou je budova školní jídelny a družiny. Budova 1.stupně ZŠ pochází z konce 19.století a jako česká škola začala fungovat před více jak sto lety. Budova 2.stupně pochází z roku 1937. Budova školních dílen a školní kuchyně sloužila dříve jako zdravotní středisko a je ZŠ využívána asi dvacet let. Budova slouží i dalším organizacím.

Úplnost a velikost školy

Základní škola Nové Hrady je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním i na druhém stupni je většinou v každém ročníku jedna třída. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 400 žáků, v současné době navštěvuje školu přibližně 220 žáků. Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 18 žáků.

Škola je spádovou školou pro okolní obce (cca 20 % žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna v klidné části města.

 

Vybavení školy

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, některé třídy jsou vybaveny dataprojektory, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů jsou k dispozici školní knihovny. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek.

Prostorové

Základní škola vedle výše uvedených školních budov využívá školní hřiště s umělým povrchem. Pro tělovýchovnou činnost jsou k dispozici 2 tělocvičny. Tělocvičnu prvního stupně mohou využívat třídy pouze s malým počtem žáků. Třídy s větším počtem žáků využívají tělocvičnu 2. stupně ZŠ. Dále je možné využívat městskou halu, která je ale poměrně daleko od školy. Do areálu školy patří rozlehlá školní zahrada a školní hřiště. Hlavní budova (budova 2. stupně) slouží celému druhému stupni a vyšším třídám prvního stupně. V této budově sídlí vedení školy, jsou zde všechny odborné učebny a kabinety se sbírkami (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky a učebna výpočetní techniky). V suterénu je žákovská knihovna s další místností, chodbou, která bude moci sloužit jako studovna.

Budova 1. stupně. Zde jsou umístěny nižší třídy prvního stupně a mají zde svoji tělocvičnu a odbornou učebnu hudební výchovy.

Budova školní jídelny a družiny. V přízemí je školní jídelna s přilehlými prostory. Jídelna byla upravena dle návrhu žáků, vybavena školním nábytkem, byly provedeny drobné stavební úpravy a dovybavena kuchyně. Celá budova prodělala rekonstrukci. V prvním patře jsou prostory tří oddělení školní družiny.

Budova školních dílen slouží pro výuku praktických činností.

Tělocvičny spolu s venkovními hřišti slouží potřebám školy i veřejnosti.

Venkovní sportovní areál zahrnuje dvě hřiště (pro volejbal, nohejbal a hřiště pro basketbal), dále rozběh a doskočiště pro skok daleký. Hřiště mají umělý povrch.

Vedle hlavní školní budovy je školní zahrada, kterou využívají žáci obou stupňů školy. Zahrada se nachází na terasách, což poněkud snižuje její využitelnost pro práci žáků z bezpečnostního hlediska. Zahrada prošla v roce 2006 v rámci projektu LEADER ČR částečnou rekonstrukcí. Byla vybavena prostornou učebnou v přírodě, byly upraveny cesty a osázena tak, aby byla inspirací pro současný trend zařizování zahrad.

Fotogalerie školní zahrady 

Technické

Důležité místo ve výuce i v běžném chodu školy zaujímají informační a komunikační technologie. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky.

Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovnách. I přes tento počítač mají učitelé přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou.

Ve sborovnách jsou umístěny kopírky, které mohou využívat pedagogové.

Hygienické

Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Pro dodržování pitného režimu žáků slouží pitné fontány.

Pro aktivní odpočinek je k dispozici školní hřiště, které mohou za určitých podmínek využívat žáci, kteří nejsou nikde organizováni. Do tělocvičen a na hřiště má přístup organizovaná veřejnost, přednostně sportovní oddíly, které navštěvují žáci ZŠ Nové Hrady.

Postupnými opravami je úroveň všech zařízení školy postupně zvyšována (přípravna jídel ve školní kuchyni, hygienická buňka na 2. stupni, podlaha velké tělocvičny, oprava záchodů na 1. stupni, oprava opěrných zdí teras školní zahrady atd.).

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupkyně ředitele, 14 učitelů, 5 asistentek pedagoga a 3 vychovatelky školní družiny. 100 % učitelů je plně kvalifikovaných. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý – od mladých až po zkušené pedagogy.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. V uplynulých letech téměř 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práci na počítači v projektu PI SIPVZ a přibližně 60 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tvorba www stránek a publikování na webu). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Nových Hradů tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. V některých třídách mají žáci k dispozici asistenty pedagoga.

Projekty, mezinárodní spolupráce

Projekty financované ze společného fondu malých projektů EU PHARE CBC

Škola realizovala v minulosti ve spolupráci s HS Weitra projekt zaměřený na malování a výuku angličtiny. Žáci školy se zúčastnili mezinárodního projektu Tore Brücke Wege ve Freistadtu. V roce 2004 byla partnerem HS Litschau v projektu Besuch beim Nachbarn. Na tento projekt navázal v letech 2005/2006 zrcadlový projekt ZŠ Nové Hrady pod názvem „Návštěva u sousedů aneb spolupráce v roce 1“- hudební, výtvarné a ekologické aktivity jako cesta k rozvoji partnerství.

Další projekty s mezinárodní účastí

Projekt MIR se zabýval migrací a interkulturními vztahy. Tohoto projektu se škola účastnila ve spolupráci s Česko-anglickým gymnáziem, které je garantem v naší republice. V rámci tohoto projektu byl uspořádán v roce 2003 tábor s dětmi z rumunského Banátu, kde si děti vyměňovaly nejen zajímavosti o oblastech, ve kterých žijí, ale také se zdokonalovaly v angličtině, jejíž výuku si vzali na starost studenti ČAG.

V říjnu 2005 se také zástupce školy zúčastnil mezinárodní konference v německém Oldenburgu. Na programu byly nejen odborné přednášky, ale jednalo se zde i o nových projektech mezi jednotlivými evropskými školami.

V roce 2005 a 2006 byl realizován projekt hrazený z dispozičního fondu pod názvem Novohradská expedice.

Z dispozičního fondu byl financován mezinárodní projekt, při kterém ZŠ Nové Hrady spolupracovala s Bezirk Gmünd. Projekt vyústil v přehlídku dětských pěveckých sborů z Rakouska a České republiky a byl provázen celou řadou doprovodných akcí. Náročnost celého projektu dokládá počet účinkujících (350 žáků).

Škola každoročně organizuje ve spolupráci s ochránci přírody ekologicko – přírodovědnou soutěž Kučerův memoriál. Velmi odborné zaměření soutěže a z toho vyplývající jazyková bariera neumožňují mezinárodní účast.

Mezinárodní spolupráce

Škola od roku 2003 udržovala kontakt se školou v rakouském Litschau. Předmětem byly vzájemné návštěvy a spolupráce v mezinárodních projektech.

Pro vhled do další projektové činnosti ZŠ doporučujeme zhlédnout záložky vpravo s označením „PROJEKTY“.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců).

Zástupci rodičů žáků, zástupci zřizovatele a základní školy tvoří školskou radu. Rada se schází přibližně 4 x za školní rok, popř. dle potřeby i častěji. Vedením školy je informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. Ve školské radě zastupují školu 3 členové, zvolení pedagogickými pracovníky školy.

Škola spolupracuje s Klášterem v Nových Hradech.

Základní škola se zapojila i do projektů NOS (Novohradská občanská společnost) Nové Hrady a spolupracovala s dalšími školami regionu v projektu „Školy na hranici“. Projekt, který byl financován MŠMT, zasahoval do oblasti přírodovědné, výtvarné výchovy a jazykové komunikace. Projekt byl určen pro žáky 6. ročníku a významným způsobem zasáhl do ŠVP.

Obecně prospěšná společnost Humanitas, která na škole působí, má za úkol podporovat zájmové aktivity žáků ZŠ Nové Hrady a ZŠ Horní Stropnice.

Pro školní rok 2008/2009 byl připraven mezinárodní projekt „Školy na hranici II“ určený pro žáky druhého stupně, věnoval se hudební výchově, výtvarné výchově a šachům. K jeho schválení došlo v listopadu.

Ještě během školního roku 2008/2009 začaly rozsáhlé rekonstrukce školního hřiště a školních budov (1. + 2. stupeň, školní kuchyně, školní družina, šatny u školního hřiště). Některé opravy byly dokončeny v měsíci září školního roku 2009/10. V rámci projektu realizovaného městem bylo na prvním stupni vybaveno 5 kmenových tříd nábytkem, tabulí a audiovizuální technikou. Z tohoto projektu byla financována také audiovizuální učebna. Na druhém stupni bylo vybaveno 5 kmenových tříd nábytkem a tabulemi. Učebna informatiky byla vybavena novým nábytkem a počítači. V letech 2010 – 2012 byli žáci 8. třídy zapojeni do projektu „Školy pro region“, jehož cílem bylo, aby žáci získali bližší informace a znalosti o místě, ve kterém žijí. Projekt byl realizován ve spolupráci s NOS Nové Hrady.

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP v Českých Budějovicích. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s městským informačním střediskem. Základní škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou (MRKEV). O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v měsíčníku Novohradský zpravodaj, o větších událostech informuje v deníku Jihočeské listy, případně v dalších médiích. Škola spolupracovala v projektu Tvořivá škola.

Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, TJ apod.).

Školní knihovny

V knihovnách školy je řada informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky.

Knihovny jsou rozděleny na knihovnu pro žáky 1. stupně, knihovnu 2. stupně a učitelskou knihovnu. Katalog knih je zpřístupněn žákům i pedagogickým pracovníkům.

Dále škola shromažďuje nabídky dalšího vzdělávání, propagační materiály o učebnicích, učebních pomůckách, nabídky vzdělávacích programů pro žáky, exkurzí a školních výletů.

Ve škole je rovněž videotéka, která je průběžně doplňována. Fond videotéky obsahuje naučný i oddechový žánr. Videotéka obsahuje školní kroniku. Žáci jsou zachyceni při nástupu do školy a pak v devátém ročníku, kdy školu opouštějí.

 

Go to Top