Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny

1. Cena stravného pro jednotlivé kategorie strávníků (od 1. 9. 2018) :

strávníci 7 – 10 let              24,– Kč

                                                      strávníci 11 – 14 let             26,– Kč

strávníci  15 let a více         27,– Kč

zaměstnanci školy               29,– Kč

cizí strávníci                        60,– Kč

Cena stravného bude odvozena od aktuálních cen potravin.

Úhrada stravného se provádí výlučně převodem z bankovního účtu sporožiro nebo jiný žirový účet či běžný účet). V případě nezaplacení stravy, strávník obdrží složenku a ihned je povinen jí zaplatit jinak mu bude strava pozastavena. Výdej stravy bude prováděn pomocí čipů. Při nepředložení čipu bude oběd vydán pouze jednou. V případě ztráty bude čip zablokován a obědy strávníka odhlášeny. V případě opětovného přihlášení a vydání nového čipu budou strávníci platit náhradu (cenu čipu).

Při onemocnění strávníka se vydává oběd do vlastních nádob pouze první den v době 10.30 – 11.15, 13.00 – 13.30 hodin. Příchozí pro oběd musí mít u sebe čip, jinak mu oběd nebude vydán. Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě, bez skladování.

2. Strávníci si mohou oběd přihlásit i odhlásit vždy předchozí den do 13.30 hodin.

Telefon 386 362 248, 724 057 976.

Při ukončení školní docházky (přestěhování žáka) je nutno strávníka odhlásit ve školní jídelně a vrátit čip, jinak hodnota čipu bude zaúčtována strávníkovi. Obědy ve školní jídelně jsou dotovány. Na obědy mají nárok žáci jen v době, kdy jsou ve škole.

Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole, zaměstnanců školy bude účtována plná cena oběda.

3. V době výdeje na talíř se do jídlonosičů nebude vydávat.

4. Obědy se vydávají od 10.30 do 14.00 hodin.

5. Žáci přicházejí do jídelny s dohledem. V šatně odkládají tašku a svrchní oděv a do školní jídelny nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit bezpečnost strávníků (skateboard, kolečkové brusle, pes, kočka atd). Dohled při jídle vykonávají pověření pedagogičtí pracovníci nebo po domluvě pracovníci školní jídelny. Nesmí nastat případ, že by žáci ve školní jídelně byli bez dohledu.

6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

7. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Ze školní jídelny je zakázáno odnášet školní inventář.

8. V jídelně se strávníci zdržují jen nezbytně nutnou dobu. Před odchodem s jídelny si uklidí své místo a odnesou nádobí do sběrného okénka.

9. Nad žáky školní družiny vykonávají dohled vychovatelky ŠD.

10. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí (příborů) dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídla apod.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Vzniklou situaci ohlásí pracovnicím ŠJ.

11. Horkou polévku na stůl mohou nosit pouze dospělé osoby a dbají na to, aby nedošlo k opaření strávníků.

12. Dohled v průběhu oběda je vykonáván v šatně a na chodbě.

13. Platí přísný zákaz vstupu rodičů a cizích osob do školní jídelny. To znamená všech kdo neodebírají obědy. Čekají na své děti před školní jídelnou.

V Nových Hradech 1. 9. 2018

Go to Top