Projekt „Školy pro region“

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

 

Ve školním roce 2009/2010 se Základní škola Nové Hrady zapojila do projektu Školy pro region – modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska realizovaného ve spolupráci s Novohradskou občanskou společností, o. s. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu byl vznik a ověření metodiky průřezového projektového vyučování s důrazem na využití potenciálu regionu.

Účelem projektu byly tyto aspekty:

1. Potřeba nové metodiky vyučování v souvislosti se zaváděním ŠVP a průřezového vyučování na základních školách.

2. Potřeba jednotné opakovatelné metodiky s důrazem na poznávání regionu a využití jeho potenciálu.

3. Zkvalitnění a zatraktivnění výuky na základních školách v regionu.

4. Propojení izolovaných „mikroregionů“ jednotlivých škol v jeden regionální celek.

Na všech pěti partnerských školách (ZŠ a MŠ České Velenice, ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ Benešov nad Černou, ZŠ a MŠ Malonty a ZŠ Nové Hrady) bylo ve školním roce 2010/2011 zavedeno a ověřováno průřezové projektové vyučování. Partnerské školy byly podporovány při sestavování školních projektových týmů (školní manažer projektu + čtyři členové týmu z řad pedagogů) a při vytváření svého školního projektu.

Po odborné přípravě pedagogů na realizaci školních projektů (odborné semináře, kurzy a terénní exkurze, pracovní setkání všech školních týmů podílejících se na projektu) proběhla ve školním roce 2010/2011 první etapa realizace projektové výuky v podobě tvorby školní virtuální naučné stezky.

Projekt svým tématem propojoval několik předmětů (průřezové vyučování) a tematicky se soustředil na objevování konkrétních místních reálií v kontextu s obecnými znalostmi. Žáci řešili svůj projekt s jasným časovým vymezením, konkrétními postupnými výstupy (školní projektové časopisy) a s výsledným efektem vlastní prezentace nashromážděných výsledků své práce (žákovská prezentace pro partnerské školy a následně pro širokou veřejnost). Žáci svůj projekt posuzovali současně v několika předmětech a sledovali tedy jeden problém z více úhlů pohledu. Bádání na vlastním školním projektu bylo doplněno i badatelsko-poznávacími jednodenními exkurzemi společně s některou z partnerských škol. Naši žáci navštívili Státní oblastní archiv v Třeboni, interiér kostela sv. Petra a Pavla, interiér Nového zámku v Nových Hradech jako konkrétní cíle svého vlastního bádání, v závěru školního roku seznámili s výsledky svého studia (historicko – naučnou stezkou) žáky partnerské školy z Benešova nad Černou.

Projekt realizoval v roce 2010/2011 školní projektový tým ve složení:

Mgr. Karel Kříha – školní manažer projektu

Mgr. Kateřina Marešová – výtvarná výchova, informační a komunikační technologie

Mgr. Kateřina Vítovcová – přírodopis, zdravotnický kroužek

Mgr. Ivana Pelechová – dějepis, český jazyk

Mgr. Jana Štorová, DiS. – hudební výchova, sborový zpěv

Žáci 7.A (15 žáků)

Školní rok 2011/2012 přinesl závěrečné dovršení projektových aktivit v červnovém měsíci. Úsilí žáků bylo v průběhu školního roku směřováno k završení a vytvoření školního projektového průvodce, jež nese příznačný název podle názvu školní virtuální naučné stezky „Ve stínu středověkých hradeb“, neboť žáci zaměřili své bádání a poznávání reálií na několik historických míst našeho města.

Projekt realizoval v roce 2011/2012 školní projektový tým ve složení:

Mgr. Karel Kříha – školní manažer projektu

Mgr. Štěpánka Hanusová – přírodopis

Mgr. Kateřina Vítovcová – výtvarná výchova, zdravotnický kroužek

Mgr. Ivana Pelechová – dějepis, český jazyk

Mgr. Jana Štorová, DiS. – hudební výchova, sborový zpěv, informační a komunikační technologie

Žáci 8.A (32 žáků)

 

V průběhu projektu byly publikovány:

3 čísla projektových časopisů: casopis01, casopis02, casopis03 – .pdf

Průvodce Školní virtuální naučnou stezkou Ve stínu středověkých hradeb ve školním roce 2010/2011: pruvodce – .pdf

Průvodce Školní virtuální naučnou stezkou Ve stínu středověkých hradeb ve školním roce 2011/2012: průvodce – obal – .pdf; obsah - .pdf

 

Postery:

NH Poster 1.pdf

NH Poster 2.pdf

NH Poster 3.pdf

NH Poster 4.pdf

NH Poster 5.pdf

NH Poster 6.pdf

NH Poster 7.pdf

 

Fotografie z projektových akcí:

 

2010 – 2012

 

1) Školní projektové týmy:

1A – projektový tým 8.A

1B – redakční tým

1C – zdravotnický kroužek

1D – dětský pěvecký sbor Fermata ZŠ Nové Hrady

 

2) Zastávky školní virtuální naučné stezky „Ve stínu středověkých hradeb“

2A – Dolní brána

2B – Zaniklý špitál – ulice Na Vyhlídce

2C – Nový zámek

2D – Český dům

2E – Bývalý špitál  a věznice

2F – Kostel sv. Petra a Pavla, klášter Božího Milosrdenství

2G – Řemeslná ulička – ulice 5. května

 

Školní rok 2010/2011

 

3) Prohlídka domu u Dolní brány, 8.10.2010

 

4) Sestavování herbáře, 15.10.2010

 

5) „Ve stínu středověkých hradeb“ se starostou města Nových Hradů Mgr. Vladimírem Hokrem, 18.10.2010

6) Přednáška o historii Novohradských hor s Milanem Koželuhem, 19.10.2010

7) Obojživelníci – přednáška s ukázkami živočichů, 22.10.2010

 

8) Přednáška o varhanách s Janou Šulistovou v kostele sv. Petra a Pavla, 9.11.2010

 

9) Exkurze do Státního oblastního archivu Třeboň, 9.12.2012

 

10) Přednáška o liturgické hudbě v  kostele sv. Petra a Pavla, 22.3.2011

 

Školní rok 2011/2012

 

11) Projektová vycházka po historicko – naučné stezce, 21.9.2011

 

12) Prezentace projektu Mgr. Lenkou Kučerovou, 27.9.2011

13) Mgr. Radek Sova seznamuje redakční tým s programem Page Plus X4; 6.10.2011

 

14) Práce s pedigem – pletení košíků, 8.3.2012

15) Návštěva farního kostela Kefermarkt (Rakousko), 20.3.2012

 

16) Exkurze do koncentračního tábora Mauthausen (Rakousko), 20.3.2012

17) Sankt Florian (Rakousko), 20.3.2012

 

18) Nácvik na závěrečnou konferenci, 26.6.2012

 

19) Slavnostní otevření ŠVNS, 26.6.2012

 

20) Závěrečná konference Školy pro region, 27.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top